1

هورمون رشد

kevin8k30hsb9
هورمون رشد یکی از مهم‌ترین هورمون‌های تنظیمی در سیستم اندامی انسان است که در رشد و توسعه بدن نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. این هورمون به عنوان سوماتوتروپین نیز شناخته می‌شود و توسط غده هیپوفیز جلبکشیده و ترشح می‌شود. در این مقاله، به معرفی هورمون رشد، عملکرد آن در https://hourmoneroshd.ir/

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story